قرمز سبز آبي خاکستري
رأى راست دولت را همراه است با آن روى آرد و با رفتن آن برود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت