قرمز سبز آبي خاکستري
عمل كننده بي بصيرت، مانند رونده دربيراهه است . هر چه تندتر رود از مقصد دورتر شود [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت